APOSTOLSTWO DUSZ CZYŚĆCOWYCH

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM
zaprasza na
MSZE ŚWIĘTE ZA CIERPIĄCYCH W CZYŚĆCU
które zostaną odprawione w 2024 roku, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie o godz. 18:00 w dniach:

8 stycznia
5 lutego
4 marca
8 kwietnia
6 maja
3 czerwca
1 lipca    bez spotkania
5 sierpnia  bez spotkania
9 września
7 października
4 listopada
2 grudnia

oraz

2 listopada 18:00 bez spotkania
24 grudnia 22:00 bez spotkania

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

1. Czym jest?
APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało na prośbę osób świeckich, zainteresowanych pomocą zmarłym. W roku 1983 Zgromadzenie podjęło nową formę apostolskiej działalności – powstały świeckie grupy modlące się za zmarłych pozostających w czyśćcu. Dwa lata później w 1985 roku przyjęły nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

2. Dla kogo?
Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

3. Jak zostać członkiem APDC?
Aby przystąpić do APDC trzeba wypełnić i podpisać tzw. kartę członka. Kartę można otrzymać Centrum APDC, od animatorki Grupy, lub wydrukować ją ze strony internetowej Wspomożycielek, a następnie przesłać do Centrum APDC. Osoba przystępująca do Apostolstwa otrzymuje Pamiątkę włączenia się, na której jest zamieszczony m.in. Akt codziennego ofiarowania.
Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnych i należących do Grup Parafialnych.

4. Zadania członków APDC
a) pamiętają, że są powołani do świętości
Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości. Dawcą świętości jest sam Bóg, a my mamy nieustannie podejmować wysiłek, aby na ten dar Boży odpowiadać. Jednym z podstawowych warunków dążenia do świętości jest trwanie w łasce uświęcającej, przez którą jednoczymy się z Chrystusem oraz ustawiczna troska o rozwój życia wewnętrznego.
Mając to na uwadze, członkowie APDC:
– przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania oraz Eucharystii
– czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
– prowadzą życie modlitwy,
– okazują czynną miłość bliźniego,
– korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego m.in. poprzez odpowiednia lekturę, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki.

b) wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu
Jedna z prawd naszej wiary mówi o tym, że wszyscy wierni chrześcijanie, a mianowicie ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi, zmarli, którzy oczyszczają się ze skutków grzechów, oraz ci, którzy cieszą się już szczęściem nieba, stanowią wspólnotę w Chrystusie i łączą się w jeden Kościół.
Kościół pielgrzymujący, od samego początku czcił pamięć zmarłych i nauczał, że„święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. (2 Mch 12,46)
Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.
Ponadto członkowie Apostolstwa:
– odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
– w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.
– w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować
za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
– w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.
W przypadku przynależności do APDC nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę,
o wzbudzanie odpowiedniej intencji.
Wyraża to „Akt codziennego ofiarowania” za dusze czyśćcowe:
„Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową,
ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy
i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię
o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.
Jest to akt bezinteresownej i miłosiernej miłości bliźniego.
Zaleca się, aby Członkowie APDC odmawiali ten Akt codziennie również dlatego, że jest on wyrazem łączności z wszystkimi członkami APDC.
W modlitewne ofiarowanie włączeni są także konający, gdyż jak wiemy, ostateczny los człowieka na całą wieczność rozstrzyga się w chwili śmierci. O duszę człowieka w tym decydującym momencie zabiega również szatan, chcąc umierającego pozbawić ufności w Boże miłosierdzie lub ją przynajmniej osłabić. Każdego dnia umiera wiele tysięcy ludzi, którzy nie myśleli o tym, że będzie to ostatni dzień ich życia na ziemi. Śmierć jest dla nich zaskoczeniem i nie są odpowiednio przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. Potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej, aby na wzór skruszonego łotra w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga.
– dbają o rozwój Apostolstwa, m.in. zachęcając innych do modlitwy za umierających i zmarłych.

5. APDC proponuje członkom następującą pomoc formacyjną:
– odpowiednią lekturę ( podstawowa nauka Kościoła na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu zawarta jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Również Siostry Wspomożycielki napisały wiele pozycji na ten temat ).
– modlitewniki – z myślą o członkach APDC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerne modlitewniki (w cenie ok.15 zł/szt.) za zmarłych: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje” oraz „ Aby mieli życie wieczne…” zawierające brewiarz za zmarłych, nabożeństwa, jak nowenny, adoracje, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum APDC osobiście lub przez animatora Grupy Parafialnej.
– obrazki – członkowie APDC razem z Pamiątką włączenia się do APDC otrzymują także obrazki
z koronką i modlitwą za zmarłych.
– rekolekcje i dni skupienia – dla chętnych organizowane są dni skupienia i rekolekcje (terminy podawane są w kwartalniku).
– kwartalnik „Do Domu Ojca”- jest wydawany od 2001 roku w Centrum APDC. Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć
w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Zawiera ono kilka działów. Pierwszy z nich to katechezy, przewidziane jako pomoc na spotkania grup parafialnych APDC. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC, lub przez animatora grupy (obecnie w cenie 20 zł/rok).

6. APDC przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie powstało w grudniu 2011 roku.
Za zgodą Ks. Proboszcza Ludwika Grafa w dniu 19.grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na które przyszło 15 osób. Podczas tego spotkania do Apostolstwa przystąpiło pierwszych 5 osób, które wraz z animatorką Małgorzata Majgier były zaczątkiem Grupy Parafialnej. Do grupy, która od tamtej pory systematycznie się rozrasta, należą osoby z różnych lubińskich parafii, w których rozwieszane są plakaty o terminach Mszy Św. za umierających i zmarłych oraz spotkaniach Apostolstwa.
Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animatorka, która reprezentuje grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymuje kontakt z Centrum APDC.
Raz w miesiącu, w poniedziałek- w ustalony dzień zamawiamy Mszę Świętą za dusze w czyśćcu cierpiące, a po mszy odbywa się spotkanie modlitewno-formacyjne. Obejmuje ono: wspólną modlitwę, zapoznanie się z katechezą oraz załatwienie bieżących spraw organizacyjnych.
W miarę posiadanych środków zamawiane są też dodatkowe Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące w innych kościołach Lubina.
Przy bocznym wyjściu w Koście Najświętszego Serca Pana Jezusa jest tez skarbona, do której każdy może wrzucić kilka złotych na dodatkowe Msze za dusze w czyśćcu cierpiące w Kościele NSPJ.
Na dzień 15. Października 2020 r. lubińskie Apostolstwo liczyło wraz z animatorką 56 osób ze wszystkich lubińskich Parafii, do APDC należą też osoby spoza Lubina.

6. Duchowa rodzina Zgromadzenia
Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych; członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.
Osobą odpowiedzialną za APDC jest jedna z sióstr Zgromadzenia, która w jego imieniu współpracuje
z członkami Apostolstwa i zajmuje się ich formacją. Od 2012 roku jest to Siostra Anna Czajkowska.
Więcej informacji na temat Zgromadzenia i Apostolstwa można znaleźć na stronie:
www.wspomozycielki.pl
www.apdc.wspomozycielki.pl
Na Dolnym Śląsku istnieją jeszcze grupy APDC w Złotoryi, Chojnowie, Polkowicach i Trzebnicach.
Spotykamy się z nimi podczas okazjonalnych spotkań i konferencji.