Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

  1. Czym jest?APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało na prośbę osób świeckich, zainteresowanych pomocą zmarłym. W roku 1983 Zgromadzenie podjęło nową formę apostolskiej działalności – powstały świeckie grupy modlące się za zmarłych pozostających w czyśćcu.  Dwa lata później w 1985 roku przyjęły nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca.  Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
  1. Dla kogo?

Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

  1. Jak zostać członkiem APDC?

Aby przystąpić do APDC trzeba wypełnić i podpisać tzw. kartę członka.  Kartę można otrzymać  Centrum APDC, od animatorki Grupy, lub wydrukować ją ze strony internetowej Wspomożycielek,

a następnie przesłać do Centrum APDC.

Osoba przystępująca do Apostolstwa otrzymuje Pamiątkę włączenia się, na której jest zamieszczony m.in. Akt codziennego ofiarowania.

Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnych  i należących do Grup Parafialnych.

  1. Zadania członków APDC

– pamiętają, że są powołani do świętości

Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości.  Dawcą świętości jest sam Bóg, a my mamy nieustannie podejmować wysiłek, aby na ten dar Boży odpowiadać. Jednym z podstawowych warunków dążenia do świętości jest trwanie w łasce uświęcającej, przez którą jednoczymy się z Chrystusem oraz ustawiczna troska o rozwój życia wewnętrznego.

Mając to na uwadze, członkowie APDC :

-przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania oraz Eucharystii

-czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,

– prowadzą życie modlitwy,

– okazują czynną miłość bliźniego,

– korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego m.in. poprzez odpowiednia lekturę, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki.

  b –  wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu

Jedna z prawd naszej wiary mówi o tym, że wszyscy wierni chrześcijanie, a mianowicie ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi, zmarli, którzy oczyszczają się ze skutków grzechów, oraz ci, którzy cieszą się już szczęściem nieba, stanowią wspólnotę w Chrystusie i łączą się w jeden Kościół.

Kościół pielgrzymujący, od samego początku czcił pamięć zmarłych i nauczał, że„święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. (2 Mch 12,46)

Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto członkowie Apostolstwa:

odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)

w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.

– w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować

za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.

– w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.

W przypadku przynależności do APDC nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę,

o wzbudzanie odpowiedniej intencji.

Wyraża to „Akt codziennego ofiarowania” za dusze czyśćcowe:

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową,

ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy

i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię

o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Jest to akt bezinteresownej i miłosiernej miłości bliźniego.

Zaleca się, aby Członkowie APDC odmawiali ten Akt codziennie również dlatego, że jest on wyrazem łączności z wszystkimi członkami APDC.

W modlitewne ofiarowanie włączeni są także konający, gdyż jak wiemy, ostateczny los człowieka na całą wieczność rozstrzyga się w chwili śmierci. O duszę człowieka w tym decydującym momencie zabiega również szatan, chcąc umierającego pozbawić ufności w Boże miłosierdzie lub ją przynajmniej osłabić. Każdego dnia umiera wiele tysięcy ludzi, którzy nie myśleli o tym, że będzie to ostatni dzień ich życia na ziemi. Śmierć jest dla nich zaskoczeniem i nie są odpowiednio przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. Potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej, aby na wzór skruszonego łotra w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga.

–  dbają o rozwój Apostolstwa, m.in. zachęcając innych do modlitwy za umierających i zmarłych.

  1. APDC proponuje członkom następującą pomoc formacyjną:

– odpowiednią lekturę  ( podstawowa nauka Kościoła na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu zawarta jest w  Katechizmie Kościoła Katolickiego. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Również Siostry Wspomożycielki napisały wiele pozycji na ten temat ).

modlitewnik –  z myślą o członkach APDC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerne modlitewniki (w cenie ok.15 zł/szt.) za zmarłych: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje” oraz „ Aby mieli życie wieczne…” zawierające brewiarz za zmarłych, nabożeństwa, jak nowenny, adoracje, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum APDC osobiście lub przez animatora Grupy Parafialnej.

obrazki – członkowie APDC razem z Pamiątką włączenia się do APDC otrzymują także obrazki

z koronką i modlitwą za zmarłych.

rekolekcje i dni skupienia – dla chętnych organizowane są dni skupienia i rekolekcje (terminy podawane są w kwartalniku).

kwartalnik „Do Domu Ojca”- jest wydawany od 2001 roku w Centrum APDC. Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć

w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Zawiera ono kilka działów. Pierwszy z nich to katechezy, przewidziane jako pomoc na spotkania grup parafialnych APDC. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC, lub przez animatora grupy (obecnie w cenie 20 zł/rok).

  1. APDC przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie powstało w grudniu 2011 roku.

Za zgodą  Ks. Proboszcza Ludwika Grafa w dniu 19.grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na które przyszło 15 osób. Podczas tego spotkania do Apostolstwa przystąpiło pierwszych 5 osób, które wraz z animatorką Małgorzata Majgier były zaczątkiem Grupy Parafialnej. Do grupy, która od tamtej pory systematycznie się rozrasta, należą osoby z różnych lubińskich parafii, w których rozwieszane są plakaty o terminach Mszy Św. za umierających i zmarłych oraz spotkaniach Apostolstwa.

Od grudnia 2014 roku grupa ma opiekuna, którym jest Ks. Dariusz Kułan. Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animatorka, która reprezentuje grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymuje kontakt z Centrum APDC.

Raz w miesiącu, w poniedziałek- w ustalony dzień zamawiamy  Mszę Świętą za umierających i zmarłych, a po mszy odbywa się spotkanie modlitewno-formacyjne. Obejmuje ono: wspólną modlitwę, zapoznanie się z katechezą oraz załatwienie bieżących spraw organizacyjnych.

Na koniec grudnia 2015 r. lubińskie Apostolstwo liczyło wraz z animatorką 32 osoby.

  1. Duchowa rodzina Zgromadzenia 

Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych; członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.

Osobą odpowiedzialną za APDC jest jedna z sióstr Zgromadzenia, która w jego imieniu współpracuje

z członkami Apostolstwa i zajmuje się ich formacją. Od 2012 roku jest to Siostra Anna Czajkowska.

Więcej informacji na temat Zgromadzenia i Apostolstwa można znaleźć na stronie :

www.apdc.wspomozycielki.pl

TRANSMISJE INTERNETOWE

PROPOZYCJE | WOLNY CZAS

REMONT KOŚCIOŁA

Nadal można kierować wpłaty i darowizny na opłacenie prac remontowych, które były wykonywane; nr konta na wpłaty 35 1020 3017 0000 2402 0263 4756 Bank PKO BP Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. B. Prusa 4 59-300 Lubin

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 24 I, 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V, 26 VI, 24 VII, 28 VIII

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu, po Mszy spotkanie w sali 6 na plebanii:
godz. 18h00: 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 8 czerwca, 6 lipca (Msza o18h00 bez spotkania), 3 sierpnia (Msza o 18h00 bez spotkania), 7 września, 5 października, 2 listopada (Msza o 18h00 bez spotkania), 9 listopada Msza i spotkanie; 7 grudnia opłatek, 24 grudnia (Msza o 22h00 bez spotkania).-

Zamawianie Intencji Mszalnych

Jest możliwość zamówienia intencji mszalnych. Dajemy Wam kilka sposobów by zamówić taką intencję:

1. możecie napisać email na adres parafialny a my skontaktujemy się z Wami by ustalić datę i godzinę Mszy: lubinnspj@salezjanie.pl

2. możecie zadzwonić lub napisać sms na numer 603271086 i zamówić intencję

Jeśli chcecie złożyć ofiarę, która jest utrzymaniem wspólnoty salezjańskiej, posługującej w parafii to dokonajcie wpłaty na konto:
Towarzystwo salezjańskie. Dom zakonny. ul. B. Prusa 4 59-300 Lubin.
nr konta 74 1600 1462 1813 3142 4000 0001
tytułem intencja Mszy

Salezjańskie Liceum